Privacy Reglement

Persoonsgegevens die wij verwerken:


Slot-Zentrum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij slaan persoonsgegevens op. Dit doen wij uitsluitend om u als lid te kunnen inschrijven, lessen te kunnen plannen en om uw contributie te kunnen innen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door lid te worden van Slot-Zentrum.

Slot-Zentrum gebruikt uw persoonsgegevens altijd volgens de wettelijke eisen.

U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

Bescherming persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Zie ook hieronder bij “Beveiliging”.
Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Slot-Zentrum verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en Achternaam, Voorletters, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, IBAN-nummer.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Slot-Zentrum verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Inschrijving in het ledenregister.
Incasseren van het verschuldigde lidmaatschapsgeld.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.

In kaart brengen websitebezoek:
Slot-Zentrum gebruikt geen cookies om uw internetgedrag te herleiden.
Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Bewaarplicht:
Slot-Zentrum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 10 jaar (fiscaal)

Delen met anderen:
Slot-Zentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@slot-zentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Slot-Zentrum zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.
Beveiliging:

Beveiliging:

Slot-Zentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.de praktijk.

Slot-Zentrum maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
Software-updates zijn geactualiseerd.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De persoonsgegevens en software voor het ledenregistratiesysteem staat "in the cloud" en is beveiligd met wachtwoorden.

Inzagerecht:
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met uw inschrijving worden opgeslagen.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden
Indien u van mening bent dat Slot-Zentrum niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit aan de directie kenbaar maken.

De AVG schrijft voor dat bij kinderen jonger dan 16 jaar toestemming moet worden verkregen van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Slot-Zentrum kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Functionaris Gegevensbescherming
Slot-Zentrum spant zich blijvend in om blijvend te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe zijn is er een functionaris aangesteld:
Functionaris Gegevensbescherming: Dhr. N.J.K. Keerssemeeckers

Indien u vragen heeft m.b.t. deze verklaring óf wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten m.b.t. de privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief of email contact op te nemen met de directie.

Slot-Zentrum
(versie 2018-april)